Ponitrianske múzeum, Nitra

Ponitrianske múzeum, Nitra

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálnou kultúrnou inštitúciou, ktorá sa zameriava na zbierkotvorné, vedeckovýskumné, kultúrno-vzdelávacie a metodické činnosti.

Klenotnica histórie a prírody regiónu

Múzeum dokumentuje vývoj prírody a spoločnosti v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa. V súčasnosti spravuje vyše 83.000 zbierkových predmetov z odborov archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia.

História múzea

Počiatky múzejníctva v Nitre siahajú do polovice 19. storočia, keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať numizmatické, archeologické a historické predmety.álne župné múzeum bolo založené v roku 1896. Súčasné Ponitrianske múzeum však nie je priamym pokračovateľom tohto múzea, keďže to v roku 1951 zaniklo.

Terajšie múzeum založil Mestský národný výbor v Nitre v decembri 1962 a pôvodne sídlilo v budove Veľkého seminára. Od roku 1990 sa múzeum nachádza v pamiatkovej novorenesančnej budove mestskej radnice postavenej v roku 1880 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku.

Ponitrianske múzeum, Nitra
Ponitrianske múzeum, Nitra

Expozície a aktivity múzea

Ponitrianske múzeum v Nitre ponúka návštevníkom niekoľko stálych expozícií. V roku 1993 v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre otvorilo expozíciu Skvosty dávnovekého Slovenska, ktorá predstavuje vyše 2200 vzácnych archeologických nálezov. Ďalšia expozícia s názvom Nitriansko v zrkadle dejín približuje kultúrno-historický vývoj regiónu od praveku až po stredovek. Múzeum tiež ponúka výstavu dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu pod názvom Život v lesných a vodných biotopoch.

Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje 20 až 25 výstav, prednášky, besedy a ďalšie aktivity. Návštevníci si môžu pozrieť ukážky remeselnej výroby, folklóru, vypočuť si koncerty klasickej hudby a zúčastniť sa aktivít múzejnej pedagogiky. Múzeum poskytuje priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení a jednotlivcov, ktoré sú blízke jeho zameraniu a poslaniu.

Ponitrianske múzeum, Nitra

Expozitúry múzea

Ponitrianske múzeum v Nitre spravuje dve expozitúry – Múzeum v Zlatých Moravciach a od roku 2008 aj objekt ľudovej architektúry Dom ľudového bývania a architektúry v Šali.

Ponitrianske múzeum uchováva a prezentuje dedičstvo regiónu

Múzeum v Nitre je významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá uchováva a prezentuje bohaté historické a prírodné dedičstvo regiónu. Svojimi expozíciami, výstavami a aktivitami prispieva k vzdelávaniu a kultúrnemu obohateniu návštevníkov všetkých vekových kategórií. Múzeum je tak neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života nielen mesta Nitra, ale aj celého Nitrianskeho kraja.

Ponitrianske múzeum, Nitra
Ponitrianske múzeum, Nitra